خانم شفا مهر

شرکت با مسئولیت محدود
رتبه5 ابنیه
رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات
رتبه 4 سال
مهندس 2 سال
دارای استعلامات دارایی و بیمه
صفر بدون کارکرد