خانم فرجی دانمارک

شرکت فوق دارای رتبه مشاور 3 در زمینه آب و فاظلاب و آبیاری و زهکشی می باشد
و همچنین تاییدیه آب و فاظلاب