رتبه تاسیسات

شرکت دارای رتبه 5 از برنامه و بودجه فارس می باشد
شرکت ثبت شیراز است
شرکت با رتبه تاسیسات سهامی خاص می باشد