ستاوند ساز آریایی

شرکت فوق دارای رتبه 5 ساختمان بوده و حدودا 7-8 سال است که از رتبه گذشته و عدم فعالیت دارد
شرکت تعاونی می باشد
مبلغ 300 میلیون سابقه کار و قرارداد قدیمی دارد.
رتبه 5 ساختمان شیراز