صفابام آذربایجان

از زمان تاسیس یعنی اخذ رتبه در سال ۹۲ تا کنون بعنی با گذشت ۳ سال و ۲ ماه هیچ فعالیتی صورت نگرفته است و