صنعت شهر پارس محیط

شرکت فوق دارای رتبه 5 در رشته ابنیه و رتبه 5 در رشته راه و ترابری شیراز می باشد
شرکت فوق ثبت سال 89 می باشد
دارای شش میلیارد رزومه می باشد
شرکت راه و ساختمان فوق همه قرارداد ها و اظهارنامه های مالیاتی اش موجود است.
دارای رضایت نامه کارفرما می باشد.