شرکت دارای رتبه نفت و گاز 5 و 5 تاسیسات و تجهیزات می باشد که دو سال از رتبه آن گذشته و دو سال مهندس و وکالت دارد.
شرکت بدون کارد میباشد و مفاصا حساب بیمه و مالیات ارائه می شودو.