شرکت دارای رتبه 1 ابنیه و 2 آب و 3 تاسیسات می باشد