نفت و گاز پارسا

شرکت دارای رتبه 5 نفت و گاز ثبت ساجات شیراز
سهامی خاص
کارکرد صفر