نیرو رسان متناوب

با توجه به اینکه در تاریخ 1396/02/25 تاریخ اعبار مهندس تمام می شود اما با توجه به سابقه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره می توان از امتیاز مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره استفاده کرد و بجای یه رتبه می توان از امتیاز 2 رتبه ای استفاده گردد. اما بدلیل شرایط موجود تا پایان امسال درخواست فروش شرکت را دارم. با تشکر