نیرو و تاسیسات تهران

دارای رتبه 5 برق و 5 تاسیسات و تجهیزات تهران است