شرکت ثبت یاسوج و دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات می باشد