5 ساختمان

شرکت فوق دارای رتبه 5 ساختمان و ابنیه می باشد
سهامی خاص
ثبت مشهد
دارای 3 میلیارد رزومه می باشد