1394/11/03

کالبد شکافی آگهی تاسیس

آگهی تاسیس هر شرکت حاوی چه مطالبی است؟ آگهی تاسیس قسمت بالای آگهی تاسیس چند شماره و تاریخ نگاشته شده است که به ذکر آن می پردازیم شماره 1 شماره مکانیزه که بالا سمت راست قرار گرفته و شماره ای است که در روزنامه رسمی می توان به وسیله این […]