1395/04/23
تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

نمونه متن آگهی های دعوت تغییرات در شرکت سهامی خاص در روزنامه 1ـ نمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی. 2ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه. 3ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه 4- نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی بطور […]