1394/12/29
انتشار آگهی روزنامه متعلق به آگهی ثبتی قدیمی

اگر یک آگهی قدیمی داریم که در روزنامه رسمی چاپ نشده چه کنیم؟(صورتجلسه اصلاحی)

اگر یک آگهی قدیمی ثبتی داریم که در روزنامه رسمی چاپ نشده چه کنیم؟   اگر یک آگهی قدیمی داشته باشیم که در روزنامه رسمی کشور آنرا آگهی نکرده باشیم و احتیاج به آگهی روزنامه رسمی داشته باشیم چون شماره مکانیزه نداریم و برای آگهی کردن آن حتما به شماره […]