1395/03/09
برند

ارتقا علامت تجاری شما و تبدیل شدن به برند به چه عواملی بستگی دارد؟

ارتقا علامت تجاری شما و تبدیل شدن به برند به چه عواملی بستگی دارد؟ قیمت گذاری : یکی از مهمترین عوامل و دارای بیشترین جذابیت برای مشتری است و مخصوصا برای بنگاه های تازه تاسیس مزیت بزرگی می تواند محسوب شود. بسته بندی کالا :همیشه اقبال عمومی به بسته بندی […]