1395/01/17

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص چیست؟ اساسنامه شرکت سهامی خاص حاوی مطالب بسیار مهمی است که مطالعه آن را به خوانندگان گرامی توصیه می کنم بسمه تعالی بخشاول نام – موضوع – مدت و مرکز اصلی شرکت ماده 1 ) نام شركت نام شرکت عبارت از شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………. (سهامی خاص) ماده 2) […]