1395/01/17

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

نمومه اظهارنامه شرکت سهامی خاص را جهت استفاده و اطلاع عموم در اینجا می آوریم. قوه قضاییه ساز ما ن ثبت اسناد و املا ک کشور اداره کل ثبت شر کتها و ما لکیت صنعتی اظهار نا مه ثبت شر کت سها می 1-نام شر کت سهامی خا ص 2-هویت […]