1394/12/27
انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص چگونه تنظیم می شود؟ انحلال شرکت سهامی خاص اگر بخواهیم به هر دلیلی شرکتمان را منحل کنیم باید مجمع فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه آن را تنظیم کرده و توسط اعضا امضا شود و حتما باید مدیر تسویه هم انتخاب شود در اینجا نمونه […]