1394/12/25
ایجاد شعبه

ایجاد شعبه

صورتجلسه ایجاد شعبه چگونه تنظیم می شود؟   ایجاد شعبه اگر شرکت تصمیم بگیرد که شعبه ای ایجاد کند باید جلسه فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه آن تنظیم شود و توسط اعضای هیئت مدیره تصویب و امضا شود و مدیر شعبه نیز انتخاب شود. که در زیر نمونه صورتجلسه […]