1395/12/18

ثبت شركت توزيع برق

برای ثبت شركت توزيع برق چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت توزيع برق ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه توزيع برق فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با […]