1395/12/23

ثبت شركت گردشگري

برای ثبت شركت گردشگري چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت گردشگري ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه گردشگري فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با مسئولیت محدود، تعاونی […]
1396/01/14

ثبت شركت گردشگري

برای ثبت شركت گردشگري چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت گردشگري ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه گردشگري فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با مسئولیت محدود، تعاونی […]