1395/12/08

ثبت شركت پخش مواد بهداشتي

برای ثبت شرکت پخش مواد بهداشتي چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شرکت پخش مواد بهداشتي ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه در زمينه پخش مواد بهداشتي فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در […]
1395/12/09

ثبت شركت نقشه كشي

برای ثبت شرکت نقشه كشي چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت نقشه كشي ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه نقشه كشي فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با […]
1395/12/18

ثبت شركت توزيع برق

برای ثبت شركت توزيع برق چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت توزيع برق ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه توزيع برق فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با […]
1395/12/19

ثبت شركت فراورده هاي كاغذي

برای ثبت شركت فراورده هاي كاغذي چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت فراورده هاي كاغذي ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه فراورده هاي كاغذي فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت […]
1395/12/22

ثبت شركت گياهان دارويي

برای ثبت شركت گياهان دارويي چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت گياهان دارويي ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه گياهان دارويي فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با […]
1395/12/23

ثبت شركت گردشگري

برای ثبت شركت گردشگري چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت گردشگري ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه گردشگري فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با مسئولیت محدود، تعاونی […]