1395/03/17
ثبت شرکت در sherkatir

ثبت شرکت در sherkatir

ثبت شرکت در sherkatir چگونه است ؟ بعد از مراجعه به sherkatir وارد قسمت ثبت شرکت آنلاین می شویم و نوع شرکت خود را انتخاب می کنیم.  سپس وارد قسمت مربوطه می شویم و یک فرم با عنوان (مرحله اول :آشنایی با فرآیند ثبت شرکت در sherkatir)مشاهده می کنیم که باید کامل […]