1395/03/02
لیست طبقات کالا در ثبت علامت تجاری

لیست طبقات کالا در ثبت علامت تجاری

لیست طبقات کالا در ثبت علامت تجاری  طبقه ١ – مواد شيميائي مورد استفاده در صنايع علوم عكاسي و همچنينكشاورزي باغباني و جنگلباني رزينهاي مصنوعي پردازش نشده پلاستيكهاي پردازش نشدهكودهاي گياهي تركيبات اطبائ حريق مواد آبكاري و جوشكاري فلزات مواد شيميائي براينگهداري مواد غذائي مواد دباغي چسبهاي صنعتي . طبقه […]