1394/11/11
رتبه پیمانکاری کشاورزی

رتبه پیمانکاری کشاورزی چیست ؟

رتبه پیمانکاری کشاورزی طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه هئت وزیران رشته کشاورزی (رتبه پیمانکاری کشاورزی) به ترتیب زیر تعریف شده رشته کشاورزی :در برگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری آبیاری بهسازی و اصلاح اراضی احداث حوضچه و استخرهای پرورش و تکثیر ماهی […]