1394/12/11
صورتجلسه تغییر آدرس

صورتجلسه تغییر آدرس

صورتجلسه تغییر آدرس صورتجلسه تغییر آدرس :اگر هیات مدیره شرکت تصمیم یگیرد که محل شرکت تغییر یابد یا به هر دلیلی آدرس شرکت عوض شود لازم است که صورتجلسه ای تحت عنوان صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شود و توسط اعضا امضا شود این صورتجلسه با عنوان فوق العاده تنظیم می […]