صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

1394/12/20
صورتجلسه هیئت مدیره سهامی خاص

صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان حق امضا مجاز در شرکت سهامی خاص بعد از مجمع عادی  باید طبق قانون جلسه هیئت مدیره تشکیل شود که در آن جلسه،صورتجلسه هیئت مدیره جهت تعیین سمت و انتخاب حق امضا تنظیم شده و توسط اعضا تصویب و امضا میشود […]