1394/12/09
مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی باز هم این نکته را متذکر می شویم که در این سایت برآنیم که آموزش های کارآفرینی و در مورد شرکت ها به زبان ساده نقل شود کپی کردن کتاب قانون تجارت و قانون شرکت ها کار عجیب و خارق العاده ای نیست و برای مخاطب کم […]