1394/12/10
مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده   وظایف مجمع عمومی فوق العاده بسیار متفاوت است و در مواقعی تشکیل می شود که شرکت بخواهد تصمیم خاصی بگیرد مثلا افزایش یا کاهش سرمایه یا تغییر آدرس یا ایجاد شعبه و یا تغییر موضوع که در نوشتارهای بعدی راجع به کلیه صورتجلسات شرکتها به […]