1395/03/22
شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

آشنایی با شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل از دو نفر تشکیل شده.تشریفات اداری آن جهت ثبت ساده است.  حداقل سرمایه آن یک ملیون ریال است که در تعهد شرکا می باشد. چون مراحل ثبت آن آسان تر می باشد اکثر شرکتهای ثبت شده در […]