1394/11/19
موضوع شرکت

موضوع شرکت را در اساسنامه چگونه تنظیم کنیم

موضوع شرکت را در اساسنامه چگونه تنظیم کنیم؟ تنظیم موضوع شرکت یکی از مهمترین مراحل در ثبت شرکت ما می باشد که رابطه مستقیم با فعالیت اقتصادی ما دارد که اگر با توجه به نیاز ما تنظیم نشود ضررو زیان جبران ناپذیری به ما وارد می کند من در مدت چندین […]