1394/10/28
چرا ثبت شرکت میکنیم

چرا ثبت شرکت میکنیم

چرا فعالیت های خود را ثبت کرده وچرا ثبت شرکت میکنیم چرا ثبت شرکت میکنیم ؟ متاسفانه یکی از معضللات فرهنگ ما عدم ثبت هر نوع واقعه ای می باشد و این مسئله هم فقط به امروز جامعه ما مربوط نمی شود و ریشه در تاریخ کهن ما دارد ما […]