1395/07/27
ثبت شرکت تاسیساتی

ثبت شرکت تاسیساتی

ثبت شرکت تاسیساتی برای ثبت شرکت تاسیساتی چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شرکت تاسیساتی باید به طور کلی به موضوع شبکه گازرسانی شهری،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها،سیستم های سردکننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب،گاز،برق و فاضلاب) انتقال زباله،تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک،وسایل […]